Sứ mệnh & Mục tiêu

Phân Bón Canada

Cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất để tăng năng suất cây trồng, nâng cao chất lượng và giá trị của nông lâm sản cho người nông dân chúng ta.